Algemene Voorwaarden

Scholtens Werkplek is een handelsnaam van SLplus B.V. Derhalve zijn de algemene voorwaarden zoals hieronder gesteld voor SLplus B.V. van toepassing op alle transasties van en met Scholtens Werkplek.

Algemene voorwaarden van SLplus B.V.

Algemeen

Artikel 1.

De bedrijfsactiviteit van SLplus B.V. hierna ook te noemen: SLplus, gevestigd te Mijdrecht, bestaat uit de (groot)handel en ontwikkeling van geavanceerde balie-, kassa- en loketsystemen tevens componenten voor inrichting van werkplekken, alsmede uit het verrichten van installatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden en het verstrekken van adviezen met betrekking tot die zaken.

Toepasselijkheid

Artikel 2.

De hierna volgende algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en het verrichten van diensten door SLplus aan een contractspartij, hierna ook aan te duiden met : de afnemer.

Artikel 3.

De afnemer wordt immer geacht met SLplus overeenkomsten, als bedoeld in artikel 2, te sluiten in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, behoudens uitdrukkelijke mededeling door de afnemer van het tegendeel.

Artikel 4.

De algemene voorwaarden van de afnemer zullen geen deel uitmaken van overeenkomsten tussen hem en SLplus indien en voorzover zij strijdig zijn met deze algemene voorwaarden.

Domicilie

Artikel 5.

Indien de afnemer aan SLplus een correspondentie / factuuradres of een afleveradres heeft opgegeven, zal dit adres voor SLplus als (gekozen) domicilie blijven gelden totdat de afnemer haar schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van een wijziging van dit adres, onder opgave van de ingangsdatum.

Artikel 6.

De afnemer kiest, voor het geval hij te eniger tijd – anders dan ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst – geen bekende werkelijke woonplaats heeft in een Gemeente in Nederland, voor de uitvoering van deze overeenkomst en de beslechting van daaruit voortvloeiende geschillen, woonplaats ter secretarie van de Gemeente waar hij laatstelijk zijn aan SLplus bekende woonplaats had.

Aanbod en acceptatie

Artikel 7.

Alle aanbiedingen van SLplus zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is medegedeeld. Overeenkomsten met haar komen slechts tot stand door schriftelijke acceptatie van aan haar verstrekte opdrachten.

Artikel 8.

Aan mondelinge toezeggingen van de zijde van SLplus c.q. haar vertegenwoordigers, alsmede aan prijzen vermeld in catalogi en prijslijsten, is SLplus eerst gebonden indien zij schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Uitvoering overeenkomsten

Artikel 9.

SLplus heeft het recht andere dan de gekochte zaken af te leveren, mits zij van vergelijkbare kwaliteit zijn en geschikt voor hetzelfde doel als de gekochte zaken. De afnemer heeft in dat geval slechts het recht de overeenkomst te ontbinden indien hij aantoont dat de te leveren zaken, anders dan de gekochte, onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor hij ze heeft bestemd en hij dit doel bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan SLplus kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10.

De levering van zaken geschiedt steeds “af magazijn” tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11.

Vanaf het moment van aflevering berust het risico van beschadiging en het (geheel of gedeeltelijk) teniet gaan van gekochte zaken bij de afnemer.

Artikel 12.

Indien wordt overeengekomen dat de zaken op een door de afnemer aan te wijzen plaats worden afgeleverd, worden de kosten van het vervoer en verzekering aan de afnemer in rekening gebracht. De afnemer dient er voor zorg te dragen dat de zaken op de door hem aangewezen plaats door of namens hem in ontvangst worden genomen, bij gebreke waarvan aflevering op de aangegeven plaats wordt geacht te hebben plaatsgevonden.

Artikel 13.

Onverlet het in het voorgaande artikel bepaalde is de afnemer gehouden de gekochte zaken af te nemen en binnen 2 dagen na de overeengekomen afleveringsdatum of, indien geen afleveringsdatum is overeengekomen, binnen 2 dagen na verzending van een schriftelijk bericht dat de zaken voor aflevering aan de afnemer gereed liggen.

Artikel 14.

Het achterwege blijven van afname van zaken, zoals bedoeld in artikel 13, schort de betalingsverplichting van de afnemer niet op. Als moment van aflevering in de zin van artikel 11 zal in dat geval gelden het moment waarop de toepasselijkheid in artikel 13 vermelde termijn van 2 dagen verstrijkt, terwijl SLplus voorts gerechtigd is kosten voor opslag aan de afnemer in rekening te brengen over de periode na dat moment, zulks met een minimum van 5% over het factuurbedrag voor de opgeslagen zaken voor elke maand (of een deel daarvan) gedurende welke de zaken bij SLplus opgeslagen blijven.

Artikel 15.

SLplus behoudt zich het recht voor gekochte zaken in gedeelten af te leveren.

Artikel 16.

Door SLplus genoemde levertijden gelden als indicatie, waaraan de afnemer geen aanspraken kan ontlenen. SLplus is daaraan slechts gebonden indien bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk een uiterste leveringsdatum is overeengekomen.

Gebreken

Artikel 17.

Indien de afnemer na de aflevering constateert dat de gekochte zaken niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, dan dient hij SLplus daaromtrent binnen 2 dagen na deze constatering, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de levering, schriftelijk te informeren onder nauwkeurige omschrijving van het geconstateerde gebrek, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de afgeleverde zaken te hebben aanvaard conform de tussen hem en SLplus gesloten overeenkomst.

Artikel 18.

In het geval als bedoeld in het voorgaande artikel is de afnemer verplicht de zaken ter keuring ter beschikking van SLplus te houden. Het is hem niet toegestaan die zaken, zonder uitdrukkelijke toestemming van SLplus, te retourneren.

Artikel 19.

Indien blijkt dat de afnemer terecht heeft geklaagd over gebreken in de afgeleverde zaken is SLplus gerechtigd deze zaken te vervangen door andere. Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.

Prijsstijgingen

Artikel 20.

SLplus is steeds bevoegd de kostprijsverhogingen door te berekenen, onverschillig van welke aard zij zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien deze kostprijsverhogingen echter tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst met meer dan 10% stijgt en de kostprijsverhoging niet het gevolg is van wijziging in wisselkoersen of van heffingen van overheidswege, is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder jegens SLplus aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

Betalingscondities

Artikel 21.

Aan de afnemer ter hand gestelde of verzonden facturen dienen steeds binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim is en hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd is vanaf de datum van het intreden van het verzuim tot de dag van algehele voldoening.

Artikel 22.

Indien na niet(-tijdige) betaling de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, zal de afnemer voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.

Artikel 23.

Tussen SLplus en de afnemer zal geen verrekening van wederzijdse vorderingen mogen plaatsvinden, behoudens indien en voorzover tussen partijen vaststaat voor welke bedragen de wederzijdse vorderingen vereffenbaar zijn, in welk geval verrekening tot het bedrag van de laagste vordering plaatsvindt.

Artikel 24.

De afnemer verbindt zich om al zijn vorderingen op derden, verband houdende met de verkoop en aflevering aan die derden van door SLplus afgeleverde zaken, te verpanden aan SLplus, zulks met alle daaraan verbonden nevenrechten, indien de afnemer op grond van artikel 21 in verzuim is. In zodanig geval is SLplus gerechtigd de hierboven bedoelde verpanding aan die derden mede te delen en is de afnemer gehouden aan SLplus, op eerste afroep, alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die nodig zijn voor het vestigen van pandrechten op zijn vorderingen op derden, zoals hierboven bedoeld.

Artikel 25.

In geval van niet-tijdige betaling is de afnemer verplicht op zijn kosten de nog bij hem aanwezige zaken op eerste aanmaning aan SLplus terug te zenden.

Artikel 26.

Alle vorderingen die SLplus op de afnemer mocht hebben worden direct opeisbaar zodra het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd, danwel door hem surseance van betaling wordt gevraagd.

Artikel 27.

In de gevallen als genoemd in het voorgaande artikel is SLplus tevens gerechtigd de met de afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden ten aanzien van het gedeelte dat nog niet door haar mocht zijn uitgevoerd.

Overmacht

Artikel 28.

Niet of niet-tijdige nakoming door SLplus van op haar rustende contractuele verplichtingen is niet aan haar toe te rekenen indien dit een gevolgd is van – onder meer – brand, werk staking, stagnatie in energietoevoer en toeleveringen door leveranciers en fabrikanten, ziekte van werknemers, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, staat van oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, de onmogelijkheid om zaken te transporteren, stagnatie bij het transport in het in artikel 12 genoemde geval en maatregelen van overheidswege, zij het dat SLplus gehouden is al datgene te verrichten wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden ter nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 29.

Indien de niet(-tijdige) nakoming door SLplus van op haar rustende verplichtingen niet aan haar is toe te rekenen zal zij niet gehouden zijn enige schade, welke de afnemer daardoor mocht lijden, aan hem te vergoeden.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 30.

Alle door SLplus aan de afnemer afgeleverde zaken blijven haar eigendom totdat de afnemer heeft voldaan aan zijn uit de met SLplus gesloten overeenkomsten voorvloeiende betalingsverplichtingen, inclusief die ten aanzien van rente en kosten.

Artikel 31.

Het in het voorgaande artikel bepaalde geldt eveneens ten aanzien van door SLplus afgeleverde zaken. Welke door de afnemer of anderen zijn bewerkt of verwerkt.

Artikel 32.

Indien met door SLplus onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken één of meer nieuwe zaken worden gevormd of zij een bestanddeel van een andere zaak worden, zal het eigendomsvoorbehoud van SLplus zich mede uitstrekken over die nieuwe of andere zaak of zaken.

Artikel 33.

De afnemer is, zolang de eigendom daarvan bij SLplus berust, gehouden er voor zorg te dragen dat aan hem afgeleverde zaken als in eigendom aan SLplus toebehorend kunnen worden geïdentificeerd.

Artikel 34.

De afnemer is, zolang hij nog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet bevoegd de aan hem afgeleverde zaken aan derden af te leveren, behoudens tegen zekerheidsstelling voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 35.

Indien SLplus een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud zal SLplus tevens gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht tot het vorderen van vergoeding van schade waaronder begrepen gederfde winst, kosten en interesten.

Artikel 36.

De afnemer vrijwaart SLplus voor alle aanspraken van derden op door SLplus geleverde zaken waarvan SLplus zich de eigendom heeft voorbehouden.

Annulering

Artikel 37.

Indien de afnemer een door hem verstrekte en door SLplus geaccepteerde opdracht wenst te annuleren, is SLplus gerechtigd daarin slechts te bewilligen indien de afnemer direct de als gevolg daarvan door SLplus geleden of nog te lijden schade aan haar vergoedt, zulks met een minimum van 20% van de overeengekomen koopprijs.

Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 38.

SL Plus garandeert de deugdelijkheid van door haar verkochte en geleverde zaken indien en voorzover deze deugdelijkheid aan haar werd gegarandeerd door haar leverancier c.q. de fabrikant van deze zaken.

Artikel 39.

De afnemer zal nimmer verdergaande aanspraken in verband met garantie jegens SLplus hebben dan deze zelf kan doen gelden jegens haar leverancier c.q. de fabrikant.

Artikel 40.

Indien SLplus niet behoort te worden aangemerkt als producent van door haar verkochte zaken. Is zij gehouden aan de afnemer de identiteit van de leverancier c.q. de fabrikant mede te delen, zodat de afnemer haar schriftelijk heeft medegedeeld dat hij schade heeft geleden door een gebrek in aan hem verkochte en afgeleverde zaken.

Artikel 41.

SLplus is nimmer aansprakelijk voor schade, welke (mede) het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of foutieve montage van door haar afgeleverde zaken en indien die zaken door de afnemer of door derden zijn bewerkt, verwerkt danwel gemonteerd.

Artikel 42.

De afnemer garandeert de juistheid van aan SLplus verstrekte gegevens, op basis waarvan SLplus werkzaamheden voor de afnemer uitvoert of zaken aan hem verkoopt en aflevert.

Artikel 43.

De afnemer garandeert dat op door hem verstrekte gegevens (dragers) en overige bescheiden geen (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden rusten en vrijwaart SLplus voor de gevolgen van alle aanspraken van derden in verband met dergelijke rechten.

Artikel 44.

De aansprakelijkheid van SLplus voor schade is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de door SLplus geleverde zaken welke verband houden met deze schade, zo dat hoger mocht zijn, het bedrag dat haar op grond van door haar daartoe gesloten verzekeringen kan of zal worden uitgekeerd.

Geschillen

Artikel 45.

Op alle overeenkomsten die SLplus sluit is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 46.

Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van met SLplus gesloten overeenkomsten zullen. Voorzover behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, behoudens de bevoegdheid van de afnemer om binnen een maand nadat SLplus zich schriftelijk op het in dit artikel bepaalde heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter.

Winkelmand

Je winkelwagen is leeg